Algemene voorwaarden

Versie: Januari 2022

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Wanneer afnemer een overeenkomst met Potje Knor heeft gesloten op basis van deze algemene voorwaarden, blijven deze voorwaarden ook gelden voor iedere volgende te sluiten overeenkomst.
 4. Op de website vindt afnemer ons privacyreglement.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
-        Kinderdagverblijf: -        Voorziening waarin aan kinderen van 0 tot 13 jaar het gehele jaar alle werkdagen gedurende de openingstijden van desbetreffende locatie opvang en verzorging wordt geboden.
-        Afnemer: -        De ouder/verzorger/voogd die een overeenkomst aangaat met Potje Knor om opvang voor zijn/haar kind(eren) te krijgen.
-        Werkdag: -        Alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen.
-        Dagopvang: -        Opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Tijdens werkdagen.
-        Peuteraanbod -        Opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar, tijdens werkdagen op vaste dagdelen
-        Buitenschoolse opvang: -        Opvang voor kinderen die op een reguliere basisschool (geen speciaal onderwijs) zitten (meestal tussen 4 en 13 jaar) tijdens werkdagen voor en na de schooltijden en in schoolvakanties.
 

Artikel 3. Tijden en huisreglement

 1. Kinderopvang Potje Knor is alle werkdagen geopend, voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang. De precieze openingstijden kunnen per locatie verschillen en deze vindt de afnemer in het locatie specifieke huisreglement.
De dagopvang en buitenschoolse opvang zijn 52 weken per jaar geopend, het peuteraanbod alleen tijdens de schoolweken (40 weken per jaar).
 1. Potje Knor hanteert een huisreglement. Tijdens het intakegesprek, wat vooraf gaat aan de start van de opvang, ontvangt afnemer een afschrift van dit reglement. Afnemer dient zich tijdens de duur van de overeenkomst te conformeren aan dit huisreglement.

Artikel 4. Start en duur van de overeenkomst

 1. De wijze van plaatsing wordt met een digitale overeenkomst nader geregeld.
 2. Om de overeenkomst aan te gaan, dient Potje Knor het door afnemer ingevulde inschrijfformulier te hebben ontvangen.
 3. Ontvangst van een digitaal ondertekende overeenkomst is voorwaarde voor plaatsing.
 4. De overeenkomst met Potje Knor kan ieder moment ingaan en geldt voor onbepaalde tijd met een minimum van een half jaar.

Artikel 5. Kosten kinderopvang en afnameverplichting

 1. De kosten van de kinderopvang bestaan voornamelijk uit loonkosten van het ingezette personeel. Daarom wil Potje Knor afwijkingen van afspraken zo snel mogelijk weten, zodat de personeelsplanning eventueel aangepast kan worden en onnodige kosten voorkomen worden.
 2. Afwijkingen van afgesproken haal- en brengtijden moet u aan de opvang doorgeven.
 3. Afrekening vindt plaats volgens de gesloten overeenkomst.
 4. Betaling van hetgeen afnemer, op grond van gesloten overeenkomst, aan Potje Knor verschuldigd is, dient elke maand te worden voldaan.
 5. Afnemer ontvangt maandelijks een factuur van de kosten van kinderopvang. Bij een vaste overeenkomst worden de kosten van de opvang verdeeld over twaalf gelijke maandfacturen. Afnemer ontvangt ook tijdens schoolvakanties een factuur.
Bij een flexibele overeenkomst verschilt de factuur per maand, wanneer de afgenomen opvang ook verschilt.
 1. Bij vaste overeenkomsten ontvangt afnemer de factuur aan het eind van de maand. Bij flexibele contracten van de dagopvang en buitenschoolse opvang worden na afloop van de maand de opvanguren geteld en gefactureerd.
 2. Afrekening vindt plaats middels automatische incasso, die gewoonlijk acht dagen na ontvangst van de factuur uitgevoerd wordt. In uitzonderingsgevallen – als incasso niet mogelijk is – zorgt afnemer zelf voor een tijdige betaling. De factuur en jaaropgave wordt per email verstuurd.
 3. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan is, wordt twintig euro incassokosten in rekening gebracht.
 4. Indien de afnemer enige verplichtingen niet naleeft, voortvloeiende uit deze overeenkomst, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de afnemer.
 Specifiek voor dagopvang en buitenschoolse opvang
 1. Bij keuze van een vast contract is de afname een vast aantal dagdelen per week. Per maand wordt het afgesproken vaste bedrag gefactureerd, eventueel vermeerderd met extra opvang.
 2. Bij een flexibel contract is de afname per uur en moeten de afgesproken uren maal het uurtarief worden voldaan, eventueel vermeerderd met extra opvang. De afnemer geeft minimaal 1 maand voorafgaand aan de opvang, per mail, de gewenste uren op aan de kinderopvang. Bij geen of minder gebruik van de opvang, worden de opvanguren volgens de afgesproken tijden in rekening gebracht.
 3. Bij het budgetcontract wordt het afgesproken budget en eventuele extra opvang in rekening gebracht. Ongebruikt budget vervalt ieder kwartaal. Restitutie van niet gemaakte uren is niet mogelijk.
 1. Eerder brengen en later ophalen van uw kind dan afgesproken, wordt in rekening gebracht. Eerder brengen van uw kind kan niet gecompenseerd worden door eerder ophalen. Later brengen kan niet gecompenseerd worden met later ophalen.
 2. Extra opvang of ruilen van dagen is mogelijk, in overleg met het management en als de groep het toelaat. Ruilen ter vervanging van ziekte, feestdagen of vakantie is niet toegestaan. Voor het ruilen worden geen kosten in rekening gebracht. Voor extra opvang betaalt afnemer het uurtarief voor incidentele opvang.
 Specifiek voor peuteraanbod
 1. Afnemer neemt standaard twee dagdelen peuteraanbod af.
 2. Wanneer het kind van afnemer een indicatie krijgt van het consultatiebureau voor extra begeleiding, dan kan afnemer gebruik maken van de VVE, als onderdeel van het doelgroepenbeleid van de gemeente. Het kind van afnemer komt dan vier dagdelen naar de opvang.
 3. Wanneer het kind een VVE indicatie heeft, betaalt afnemer geen eigen bijdrage voor het derde en vierde dagdeel.
 4. Wanneer afnemer in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt deze het volledige tarief aan Potje Knor. Wanneer afnemer geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald aan de hand van inkomensgegevens van afnemer. Afnemer dient zelf deze inkomensgegevens aan te leveren. Wanneer Potje Knor deze niet krijgt, wordt afnemer in de hoogste schaal ingedeeld.

Artikel 6. Wijziging van de tarieven

 1. Jaarlijks worden de tarieven aangepast, deze gaan op 1 januari in.
 2. Eventuele tussentijdse tariefswijzigingen worden ten minste twee maanden voor de aanvang schriftelijk aan de afnemer medegedeeld.

Artikel 7. Einde van de overeenkomst

 1. Een contract wordt aangegaan voor een minimum van zes maanden; daarna is de opzegtermijn één maand. Opzegging door afnemer geschiedt door tenminste één maand voor de gewenste datum van wijziging, Potje Knor schriftelijk in kennis te stellen.
 2. Bij vermindering van het aantal opvanguren of wijziging van de soort opvang door afnemer moet de afnemer Potje Knor één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Potje Knor heeft een opzegtermijn van één maand.
 4. Indien afnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, schort Potje Knor de opvang op. Na twee maanden opschorting, zegt Potje Knor de overeenkomst op.
 5. Indien gedurende vier maanden geen gebruik gemaakt wordt van de opvang, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.
 6. Indien afnemer doorstroomt van dagopvang of peuteraanbod naar buitenschoolse opvang, lopen de overeenkomsten in elkaar over. Potje Knor laat de buitenschoolse opvang overeenkomst ingaan op de eerste schooldag. De dagopvang of peuteraanbod overeenkomst eindigt de dag voorafgaand aan de eerste schooldag.