Kwaliteit

Begeleiding: professionele en enthousiaste medewerkers
Elke opvanggroep bij Potje Knor wordt begeleid door professionele en enthousiaste pedagogische medewerkers. De groepsleiding krijgt daarnaast regelmatig ondersteuning van stagiaires van SPW of hbo Pedagogiek. Onze orthopedagoog ziet erop toe dat al onze groepen op dezelfde wijze en volgens ons pedagogisch beleidsplan werken. Zo zorgen we dat uw kind altijd kan rekenen op goede opvang! 

Ouderraad: actieve en betrokken ouders
Potje Knor heeft ook een actieve en betrokken ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Verder heeft ze inspraak bij eventuele prijswijzigingen, investeringen, uitbreidingen en inrichting van locaties. Potje Knor waardeert de motivatie van de ouders om mee te denken en ideeën in te brengen. Zo horen we van de ouders graag suggesties voor verbeteringen of ideeën voor activiteiten! 

GGD-inspecties: altijd positieve resultaten
Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. Daarnaast voeren we zelf, als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, ieder jaar een risico-inventarisatie uit voor veiligheid en hygiëne. Hiermee brengen we mogelijke gevaren van tevoren in kaart en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te vermijden. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen! Verloopt iets toch niet helemaal naar wens, dan proberen we altijd samen met u naar oplossingen te zoeken. Voor het uitzonderlijke geval dat dat niet lukt, hebben we een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie. 
Lees de volledige klachtenregeling hier>>

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): spelen is leren!
Bij Potje Knor stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor gebruiken we het erkende VVE-programma Puk & Ko voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Met behulp van thema's die aansluiten bij de belevingswereld bieden we uw kind spelenderwijs activiteiten aan die gericht zijn op interactief, betekenisvol en actief leren. Zonder dat we daarbij nadruk leggen op leren. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van uw kind. Door te spelen, ontdekken, knutselen, voor te lezen en lekker te bewegen, stimuleren we zowel de taalontwikkeling als de sociaal-emotionele, de cognitieve, de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling. Maar vooral zorgen we ervoor dat uw kind een leuke tijd heeft bij ons!

Samenwerking met het basisonderwijs: het beste van twee!
Potje Knor werkt samen met het het basisonderwijs. Op onze locaties Dommeldal en Coevering kunt u bij ons terecht voor een unieke combinatie van dagopvang en basisonderwijs.
Met veel enthousiasme hebben we het idee in de praktijk gebracht om de overgang naar de basisschool voor kinderen laagdrempeliger te maken. We zijn op beide locaties samen met de basisschool een startgroep gestart. Het welbevinden van de kinderen, de emotionele veiligheid en de meerwaarde voor de kinderen is hierbij het uitgangspunt. Het doel van de startgroep is om een doorgaande leerlijn en de lijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen geleidelijk te laten verlopen. Zowel wij als beide basisscholen zijn ervan overtuigd dat de drempel tussen opvang en school met de startgroep wordt verlaagd. De stap naar de “grote school” is vaak spannend voor veel peuters. Sommige peuters kunnen bijna niet wachten, voor anderen is de stap misschien net iets te spannend. Met de startgroep proberen we de overgang te versoepelen en verzachten.
We hebben voor deze startgroep een gezamenlijk programma bedacht. De peuters gaan kennismaken met schoolactiviteiten, zoals kringactiviteiten, werkjes uit de kasten en vrij spel. Er wordt ook gezamenlijk fruit gegeten in de klas en buiten gespeeld. Met de ouders van de kinderen, wordt het deelnemen aan de startgroep persoonlijk besproken.
We zien deze startgroep als activiteit, als extra aanbod voor de kinderen die hier aan toe zijn. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen. Het mag dus voorkomen dat een kind de ene keer wel deelneemt en een andere keer niet. De kinderen die aan de startgroep deel willen nemen starten eerst in hun eigen stamgroep en komen ook weer terug in de eigen stamgroep. De kinderen verblijven het grootste deel van hun opvangtijd in de eigen stamgroep. Deelname aan de startgroep bevat maximaal de helft van het aantal uren opvang dat het kind bij Potje Knor heeft. Wanneer kinderen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de activiteiten in de startgroep, maar later besluiten om toch niet deel te willen nemen, kunnen zij gewoon terug naar de eigen stamgroep. Deelname is niet verplicht en de kinderen kunnen dus ten alle tijden terug naar de eigen groep.

GGD Rapporten
De GGD controleert regelmatig de kwaliteit van de opvang. De inspectierapporten van de GGD voor de dagopvang van iedere vestiging vindt u op: registratie kinderopvang Potje Knor. Klik op de vestiging om het rapport in te zien.