Kwaliteit

Begeleiding: professionele en enthousiaste medewerkers
De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De interesses, wensen, mogelijkheden en belevingswereld van kinderen van bijvoorbeeld 4 jaar en 10 jaar verschillen echter sterk. Potje Knor geeft er dan ook de voorkeur aan de groep op te splitsen naar leeftijdscategorie. Zo kunnen we leuke activiteiten aanbieden voor zowel de jongere als oudere kinderen.
Elke opvanggroep bij Potje Knor wordt begeleid door professionele en enthousiaste pedagogische medewerkers. De groepsleiding krijgt daarnaast regelmatig ondersteuning van stagiaires van SPW of hbo Pedagogiek. Onze orthopedagoog ziet erop toe dat al onze groepen op dezelfde wijze en volgens ons pedagogisch beleidsplan werken. Zo zorgen we dat uw kind altijd kan rekenen op goede opvang! 

Ouderraad: actieve en betrokken ouders
Potje Knor heeft ook een actieve en betrokken ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Verder heeft ze inspraak bij eventuele prijswijzigingen, investeringen, uitbreidingen en inrichting van locaties. Potje Knor waardeert de motivatie van de ouders om mee te denken en ideeën in te brengen. Zo horen we van de ouders graag suggesties voor verbeteringen of ideeën voor activiteiten! 

GGD-inspecties: altijd positieve resultaten
Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen!

Activiteitengericht: BSO is hartstikke leuk!
Ieder kind is anders. En ieder kind wil op zijn eigen manier bijkomen van een schooldag. Daarom heeft Potje Knor een zeer uigebreid activiteitenaanbod voor de kinderen. Naast de vele mogelijkheden in de groeps-en buitenruimtes van Potje Knor zelf, kan uw kind ook sport-en cultuuractiviteiten volgen bij onze samenwerkingspartners.

Vriendjes meenemen: lekker samen spelen.
Uw kind krijgt op de basisschool vriendjes en vriendinnetjes waarmee hij ook buiten schooltijd wil spelen. Samen spelen en vriendschappen opbouwen kan ook tijdens bezoek aan de buitenschoolse opvang van Potje Knor. Hiervoor bieden we een strippenkaart aan. Uw kind mag 10 keer per jaar een vriendje uitnodigen. Uiteraard vragen wij u wel om te overleggen of het in onze kind-en personeelsplanning past.

GGD-inspectierapporten
De GGD controleert regelmatig de kwaliteit van de opvang. De rapporten van de GGD vindt u via deze link in het Landelijk Register. Klik op de vestiging om het rapport in te zien.